Shikao, hawai he iku (2001)


Original Title: Shikao, hawai he iku
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 22 Dec 2001
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Kôichi Sasaki, Mitsuru Hongo
Writer: 
Reiko Yoshida, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi