Ryû chan, itazura suru (2002)


Original Title: Ryû chan, itazura suru
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 09 Mar 2002
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Joji Shimura, Mitsuru Hongo
Writer: 
Kuniaki Kasahara, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi