Mashiro, uragiru (2003)


Original Title: Mashiro, uragiru
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 16 Jul 2003
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Kiyotaka Isako, Mitsuru Hongo
Writer: 
Kuniaki Kasahara, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi