Li hun zhi xi (1967)


Original Title: Li hun zhi xi
Type: Movie
Genre: Comedy
Release Date: 19 Apr 1967 (Hong Kong)
Is Adult: No
Language: 
Cantonese
Rated: n/A
Director: 
Wui Ng
Writer: 
Ke Zhu
Stars: 
Chi-Suen Cheung, Luen Chow, Ming-ming Chu  »
Details (General)

  • AKA (Also Known As)

    Divorce Brinkmanship (Hong Kong, English title)

  • Country

    Hong Kong